POLITYKA JAKOŚCI


"PAN-GAZ Częstochowa" S.A. Jest uznanym wykonawcą usług w zakresie wytwarzania, napraw i modernizacji sieci oraz instalacji gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz robót drogowych.

Naszą dewizą jest hasło:

Jakość i zadowolenie klienta jest dla nas największą wartością


  Dewiza Spółki jest realizowana poprzez wykonywanie usług zgodnie z:

 • wymaganiami i oczekiwaniami klienta, mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi i przepisami.

  Zarząd Spółki deklaruje, że:

 • rurociągi przesyłowe podlegające na mocy prawa dozorowi technicznemu są wytwarzane, modernizowane i naprawiane zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego,
 • rurociągi technologiczne podlegające na mocy prawa dozorowi technicznemu są modernizowane i naprawiane zgodnie z warunkami dozoru technicznego,
 • rurociągi technologiczne stanowiące urządzenia ciśnieniowe spełniają wymagania dyrektywy 97/23EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY.

Jakość realizowanych przez nas usług jest gwarantowana poprzez wieloletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracowników oraz zapewnienie wysokich standardów jakości na wszystkich etapach wytwarzania, modernizacji i napraw.


  Podstawowymi celami Spółki są:

 • zwiększanie zadowolenia klienta,
 • rozwój sprzedaży,
 • rozszerzanie zakresu oferowanych usług,
 • unowocześnianie posiadanego wyposażenia,
 • ciągłe podnoszenie świadomości projakościowej pracowników.

Niniejsza polityka jakości jest realizowana poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001.

Zarząd Spółki zobowiązuje siędo zapewnienia środków niezbędnych dla funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Niniejsza polityka jakości oraz ustalone procedury postępowania są znane pracownikom Spółki i ścisle przestrzegane.